Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

Zapisy wstępne

1) Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Fundacja „Nasza Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6, 00-206 Warszawa.

2) Inspektor ochrony danych to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych przez Fundację „Nasza Warszawa”. Można to uczynić korespondencyjnie: Fundacja „Nasza Warszawa”, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa.

Cel przetwarzania danych

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Fundację „Nasza Warszawa” na podstawie:

a. udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie Państwa świadomej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne),

b. w związku z wykonaniem umowy – przetwarzanie w celu realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Fundacją „Nasza Warszawa”  (w postaci akceptacji stosownych regulaminów) a dotyczącej np.: logowania, korzystania z pomocy oraz serwisu Biblioteka Piłkarstwa Polskiego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO),

c. w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np.: na dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością Fundacji „Nasza Warszawa”, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, budowaniu relacji i wizerunku Fundacji „Nasza Warszawa”  a także przetwarzaniu danych dla celu prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych

4) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przechowywanie danych

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania

6) Mają Państwo prawo do:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne w celu zawarcia umowy.

Profilowanie i przetwarzanie

9) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

10) Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Zgoda

Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez Fundację „Nasza Warszawa” zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych zawartymi w Regulaminie.