Regulamin portalu internetowego „Polonia Ole” 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego „Polonia Ole” (poloniaole.pl) oraz z jego Serwisów i Usług, dostępnych na Portalu i jego podstronach, udostępnianych przez Fundację „Nasza Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6, zwany dalej Usługodawcą. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Korzystając z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

II. DEFINICJE 

1. Portal – platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji „Nasza Warszawa z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie, dostępna pod adresem www.poloniaole.pl. 

2. Usługodawca – Fundacja „Nasza Warszawa”, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa. 

3. Użytkownik – każda osoba, w tym także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, lub Serwisów lub Usług dostępnych w Portalu. Korzystanie z Portalu jest możliwe bez dokonywania rejestracji (jako Użytkownik niezarejestrowany) albo po dokonaniu rejestracji poprzez założenie profilu na Portalu (jako Użytkownik zarejestrowany). Rejestracji w Portalu może dokonać tylko osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Osoby poniżej 13 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnione mogą działać w zakresie dokonywania rejestracji w Portalu jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego. 

4. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, udostępnianych i prezentowanych w Portalu. 

5. Serwisy – serwisy internetowe oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, wyodrębnione w ramach Portalu, do których prawa przysługują Fundacji „Nasza Warszawa”, ul. Konwiktorska 6, w tym Sklep internetowy. Serwisy mogą posiadać własne regulaminy określające warunki korzystania z danych Serwisów. 

6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, dostępne w Portalu, umożliwiające m.in. 

a) zapoznawanie się z Materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę, 

b) przesyłanie Materiałów oraz ich publikację w Portalu, 

c) korzystanie z funkcjonalności Portalu i Serwisów oraz z aplikacji mobilnych, 

d) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet za pośrednictwem Serwisu, działającego w oparciu o odrębny regulamin, 

e) korzystanie z baz danych udostępnianych przez Usługodawcę, 

f) założenie Profilu Użytkownika, 

g) udział w akcjach i programach oferowanych przez Usługodawcę, 

h) otrzymywanie newslettera oraz SMS-ów i e-maili od Usługodawcy, na podstawie odrębnej zgody wyrażonej w tym zakresie przez Użytkownika oraz przesyłanie SMS-ów i e-maili do Usługodawcy. 

7. Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą w zakresie funkcjonowania Portalu. 

8. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości sms i mms, materiały video, materiały multimedialne i inne materiały, w tym w szczególności materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 

1. Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług oferowanych w ramach Portalu: 

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Portalu w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym aparatów telefonicznych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS; 

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu; 

c) korzystać z wyszukiwarek i innych podobnych narzędzi dostępnych na Portalu; 

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, działającego w oparciu o odrębny regulamin; 

e) korzystać z baz danych udostępnianych przez Usługodawcę, 

f) korzystać z Serwisów umożliwiających prezentację Użytkownika, wymianę poglądów i informacji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.; 

i) założyć Profil Użytkownika, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Portalu i Serwisów, w tym korzystanie z Extranetu Usługodawcy i umożliwiający dokonywanie zgłoszeń do turniejów i zawodów organizowanych przez Usługodawcę lub Partnerów, 

j) brać udział w akcjach i programach oferowanych przez Usługodawcę na Portalu i w Serwisach, w tym akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, 

k) otrzymywać newsletter oraz SMS-y i e-maile od Usługodawcy, na podstawie odrębnej zgody wyrażonej w tym zakresie przez Użytkownika oraz przesyłać SMS-y i e-maile do Usługodawcy. 

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach. 

3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niezarejestrowanym dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika niezarejestrowanego adresu strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika niezarejestrowanego strony internetowej Portalu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zarejestrowanym dochodzi w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu oraz założenia przez niego Profilu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Portalu i usunięcia jego Profilu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług. 

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów, które stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

7. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, chyba że odrębne regulacje dotyczące danej Usługi lub Serwisu stanowią inaczej.

IV. PROFIL UŻYTKOWNIKA 

1. Każdy Użytkownik może założyć na Portalu własny Profil. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 13 roku życia lub jest całkowicie ubezwłasnowolniona może założyć Profil jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego. 

2. Założenie Profilu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, a także zaakceptowania regulaminu Portalu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług dostępnych w Portalu. Powyższa zgoda nie jest obowiązkowa, jednak jest niezbędna do dokonania rejestracji i założenia Profilu w Portalu.

3. W przypadku działania przedstawicieli ustawowych Użytkownika, przedstawiciel ustawowy przed założeniem Profilu musi potwierdzić działanie w imieniu Użytkownika oraz podać swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz PESEL. 

4. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności Portalu, które nie będą dostępne dla Użytkowników niezarejestrowanych. Ich liczba oraz zakres są ustalane przez Usługodawcę. 

5. Zarejestrowany Użytkownik może uzyskać także dostęp do innych Serwisów lub Usług, z których korzystanie odbywa się na warunkach określonych w odrębnych regulaminach – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych Serwisów lub Usług. 

6. Zamieszczane przez Użytkownika Materiałów w celu ich prezentowania w Portalu jest dopuszczalne tylko przez pełnoletnich Użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy, nie spełniający warunku określonego w zdaniu poprzednim, mogą zamieszczać Materiały jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niezgodnie z postanowieniami rozdziału V., Usługodawca jest uprawniony do zablokowania publikacji Materiału zamieszczonego przez Użytkownika, do zablokowania Profilu Użytkownika, a także do usunięcia Profilu Użytkownika. 

8. W przypadku zablokowania Profilu Użytkownika Usługodawca może uzależnić jego odblokowanie od podjęcia przez Użytkownika określonych działań, np. usuwających naruszenia Regulaminu. 

9. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług w Portalu oraz usunąć swój Profil, przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy z wnioskiem o usuniecie Profilu w formie wiadomości e-mail na adres: redakcja@poloniaole.pl Profil zostanie usunięty nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do: 

a) niezamieszczania w Portalu lub Serwisach treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp.; treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu; a także treści zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; treści pornograficznych; 

b) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w oparciu o funkcjonalności Portalu lub Serwisów; 

c) nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej w oparciu o funkcjonalności Portalu lub Serwisów; 

d) niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu lub Serwisów, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działań destabilizujących funkcjonowanie Portalu lub Serwisów, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

2. Użytkownik jest zobowiązany nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej ani dóbr osób trzecich i w tym celu zobowiązany jest w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień rozdziału VII. 

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; 

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników; 

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 

VII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, jeśli na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa Usługodawca jest uprawniony do ich prezentowania.

3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw czy licencji do tych utworów lub baz danych, a korzystanie z Portalu, utworów lub baz danych dostępnych na Portalu może następować tylko w ramach dozwolonego użytku, chyba że Użytkownik uzyska pisemną zgodę Usługodawcy. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

4. Korzystając z uprawnienia do zamieszczania Materiałów na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych Materiałów na Portalu oraz na korzystanie przez Usługodawcę z Materiałów na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych, 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie, 

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

h) wystawianie, 

i) wyświetlanie, 

j) użyczanie lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 

n) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów Portalu, 

o) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w Materiałach nadesłanych przez Użytkownika, 

p) obróbki cyfrowej w celu dostosowania Materiałów do wymogów Portalu, 

q) wykorzystania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), 

r) umieszczania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych, 

s) wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Portalu przez Użytkownika, w celu promocji Portalu,

5. Materiały na Portalu może publikować wyłącznie Użytkownik zarejestrowany. Każdy opublikowany Materiał po jego opublikowaniu zostanie automatycznie podpisany imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Użytkownik może modyfikować opublikowane Materiały, za wyjątkiem oznaczenia ich autorstwa. 

6. Wszelkie opublikowane Materiały mogą podlegać moderacji przez Usługodawcę pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Materiały, których publikacja narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, będą usuwane z Portalu albo, jeżeli pozwala na to charakter danego Materiału, odpowiednio modyfikowane. 

7. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu. 

8. Zamieszczając Materiały na Portalu Użytkownik oświadcza, że: 

a) ma pełne prawo do dysponowania Materiałami oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z Materiałów (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania Materiałów w Internecie i do korzystania z Materiałów na polach eksploatacji określonych w ust. 4 oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji, 

b) informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

9. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet i na żądanie Usługodawcy przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan prawny. 

10. Zamieszczając Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem do udzielania dalszych sublicencji oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU 

1. Do korzystania z Usług w Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług. 

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI i DANE OSOBOWE 

1. Podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika mogą być zapisywane pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują się w regulaminach poszczególnych Usług oraz w dokumencie Polityka Prywatności. 

3. W przypadku dokonywania rejestracji w Portalu lub korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może zostać poproszony o podanie określonego rodzaju swoich danych osobowych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do dokonania rejestracji w Portalu lub do świadczenia Usług w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 j ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.). 

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Nasza Warszawa” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 6. 

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni, wyłącznie w celu wykonania Usług, w zakresie niezbędnym do ich wykonania, chyba że Użytkownik lub ww. przedstawiciel ustawowy udzieli zgody na ich przetwarzanie w innym celu. Usługodawca jest również uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub ww. przedstawicieli ustawowych swoim Partnerom, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług na rzecz Użytkowników. Partnerzy będą uprawnieni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie. 

6. Każdy Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy, o którym mowa w ust. 5, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie wniosku do Usługodawcy, na adres: Fundacja „Nasza Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6, lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@poloniaole.pl. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych niezbędnych do wykonania określonej Usługi, żądanie ich usunięcia jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I KORESPONDECJA 

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz świadczeniem Usług. 

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@laczynaspilka.pl lub listownie na adres: Fundacja „Nasza Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6. 

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi o tym Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika. 

5. Wszelkie uwagi i pytania związane z Portalem, inne niż reklamacje, Użytkownik może kierować na adres: redakcja@poloniaole.pl. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na bieżąco przez Usługodawcę, poprzez publikację aktualnego tekstu Regulaminu na Portalu wraz z informacją o dokonaniu zmiany, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych – także poprzez przesłanie na ich adres e-mail informacji o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik zarejestrowany powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od dalszego korzystania z Portalu. 

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu. 

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu. 

4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca informuje Użytkowników o powyższych zmianach, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.poloniaole.pl